Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  

i  

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk og Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje  

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk og Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2016, kl. 9.15 hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:  

  1.     Valg af dirigent
  2.     Forslag om ændring vedtægter
  3.     Eventuelt.

 

Ad 2. Forslag om ændring af vedtægter 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at træffe beslutning om, at der i foreningernes vedtægter indsættes mulighed for at foretage udlodninger forud for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag vedrørende ændring af vedtægterne: 

a)    I vedtægterne for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk § 26 indsættes et nyt stk. 3, med følgende ordlyd:

”Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 16, stk. 1, nr. 3.”
§    26, stk. 3-4, ændres som følge af tilføjelse af det nye stk. 3 til § 26, stk. 4-5.


b)    I vedtægterne for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje § 26 indsættes et nyt stk. 3, med følgende ordlyd:

”Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. § 16, stk. 1, nr. 3.”
§    26, stk. 3-6, ændres som følge af tilføjelse af det nye stk. 3 til § 26, stk. 4-7.

 

Der henvises til de offentliggjorte udkast til opdaterede vedtægter for en oversigt over ændringerne. 

---oo0oo--- 

De fuldstændige vedtægtsforslag kan rekvireres hos foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S eller findes på hjemmesiden www.alinvestforeningerne.dk. 
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil 5 bankdage før generalforsamlingen rekvireres ved hen-vendelse til foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København via e-mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn. 


Der serveres ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen. 


16. november 2016
På bestyrelsens vegne
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Tlf.: 77 30 90 00

 

Hent indkaldelse som PDF her

Hent udkast til Vedtægtsændringer her:

AL Etisk
AL Obl. Pleje

Kontaktinformation

Al henvendelse bedes rettet til AL Invest foreningernes administrator:
BI Management A/S,
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
+4577309000
info@bankinvest.dk